การรายงานแพทย์ SBAR
ข้อตกลงจากการทบทวนอุบัติการณ์สำคัญ
Abdominal Pain
ACS
Alcohol Withdrawal Syndrom  
Asthma
COPD
CKD
COVID-19
DHF
Depressive Disorder
Diarrhea
DM
HT
HI
Open Fracture
PPH
Palliative Care
Raabies 
Sepsis
Stroke
Snake Bite
TB
Teenage Pregnancy
UGIB


แนวปฏิบัติการดูแล รักษา (CPG )
           คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) จากฉบับเดิมในปี 2555 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อ ปี 2557  และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2  โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้ทันสมัย และ ตามแนวทาง Service plan ของโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่  ตามรายโรค และปัญหา ที่พบบ่อย รวมทั้งโรคมุ่งเน้นของโรงพยาบาล ตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยในบริบทของโรงพยาบาลควนเนียง เพื่อให้บุคลากร ผู้มีหน้าที่ให้การดูแล รักษาผู้ป่วย ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริการของโรงพยาบาลต่อไป
           คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ อื่นๆ ที่ได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุง CPG ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน และบุคลากร ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และนำข้อปฏิบัติไปใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพของตน เพื่อเป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

 

                                                                        นายแพทย์คณาวุฒิ   นิธิกุล
                                                        ประธานกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง
                                                                                มิถุนายน   2560

 โรงพยาบาลควนเนียง 1 หมู่ 10 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โทรศัพท์   074-386646 -7 โทรสาร 074-386647